Ubundi mu materaniro y’abarokore amateraniro nyirizina atangira kuyihe saha?

Burya n’ubwo usanga insengero nyinshi zitandukanye amazina, ndetse ugasanga rimwe narimwe hari ingingo z’imwe nazimwe cyangwa amahame amwe abatandukanya, ariko usanga izitwa za kirokore zigira ibyinshi cyane zihuriyeho. Muri ibi izinsengero zihuriyeho, hari uko gahunda zabo zigenda zikurikirana, ndetse n’ibikorwa bitandukanye bikorwa muri aya materaniro yabo, ariko muby’ukuri hari ikijya kinyobera nafashe igihe ndakigenzura, nayobewe igihe amateraniro yabo atangirira! Ubundi hari amatsinda yitwa yo kuramya no guhimbaza( praise and worship team) aya matorero agira mu materaniro yabo, ndetse anubahiriza amasaha yashyizweho yitwa ko batangiriraho, akaza agakora icyo gikorwa cyo kuramya…

Read More